Общи условия за ползване на уебсайтa на ЕВИС ООД

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на уебсайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЕВИС ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, посочени по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“НИЕ”, “ЕВИС”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “ЕВИС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.“Стефан Стамболов“ 57, вх.Б, ет.6, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040509934
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги
“ИНТЕРНЕТ (УЕБ)САЙТ” – означава уебсайта находящ се на https://eviss.bg
“ОНЛАЙН(ИНТЕРНЕТ) МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет и находящ се на https://eviss.bg/shop
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на уебсайта.
“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия
„УСЛУГА/и“ на уебсайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на уебсайта
– предоставяне на възможност за закупуване на стоки от онлайн магазина
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на уебсайта;
– получаване на email-бюлетини от регистрираните Потребители на уебсайта.
„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ЕВИС ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на уебсайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на уебсайта и ЕВИС ООД. Вие получавате правото да използвате услугите на уебсайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уебсайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Защита на личните данни

ЕВИС ООД, ЕИК 040509934, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
ЕВИС ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

ЕВИС ООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ЕВИС ООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от ЕВИС ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ЕВИС ООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на ЕВИС ООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ЕВИС ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на ЕВИС ООД, която е публикувана на интернет страницата на ЕВИС ООД – www.eviss.bg.

V. Политика за бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта www.eviss.bg използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Политиката за защита на личните данни на ЕВИС ООД и Политиката за използване на бисквитки на уебсайта www.eviss.bg.

VI. Ограничаване на отговорността

ЕВИС прави всичко възможно, за да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ЕВИС не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този уебсайт. Цялата информация на интернет сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЕВИС за неговата ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Дружеството не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уебсайт. ЕВИС не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. ЕВИС ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на уебсайта.

VII. Услуги, изискващи регистрация

ЕВИС си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от уебсайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. ЕВИС си запазва правото да прецени дали да предостави профил /акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия. ЕВИС си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги, чрез публикуване на съобщение на уебсайта.

VIII. Промени

ЕВИС ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на съдружниците в ЕВИС ООД – гр. Русе, обл. Русе и влизат в сила от 23.05.2018г.

Общи условия за покупко-продажба през онлайн магазина на ЕВИС ООД

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин, собственост на ЕВИС ООД (наричан по-долу „онлайн магазина“ или „интернет магазина“). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между ЕВИС ООД и Клиента. ЕВИС ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
ЕВИС ООД – гр. Русе е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 040509934, ИН по ЗДДС: BG040509934, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.“Стефан Стамболов“ 57, вх.Б, ет.6 предоставящо стоки и услуги онлайн посредством интернет магазина https://eviss.bg/shop

Под „стоки/артикули“, предоставяни през онлайн магазина“ се разбират описаните в категориите му стоки/артикули.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. ЕВИС ООД не носи отговорност, в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под „Производител“ се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през онлайн магазина стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски (потребителски) профил и/или е направило поръчка в онлайн магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Онлайн магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

Под „Потребителски профил“ се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр или формуляр за поръчка, съхранявана от онлайн магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под „Продажна цена“ се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. Покупко-продажба през онлайн магазина на ЕВИС ООД

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в онлайн магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Онлайн магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, онлайн магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си Общите условия и/или да направи поръчка (чрез попълване на електронна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на онлайн магазина следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми ЕВИС ООД да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, ЕВИС ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до потребителския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Прочетох и съм съгласен с Общите условия“ и натискане на бутона „Поръчай“, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Онлайн магазинът незабавно потвърждава получаването на поръчката като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа информация за поръчката (цена на поръчката с включен ддс, начин на плащане, начин на доставка и цена на доставката с включен ддс), данни на Клиента и данни на онлайн магазина.

Всяка заявка за покупка от Клиента през Онлайн магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците на онлайн магазина https://eviss.bg/shop, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална „Количка“ с натискането на бутон „Купи“;
2. При натискане на бутон „Количка“, той получава достъп до „Количка“ – таблица, в която той може да премахне изцяло или да регулира броя на поръчаните артикули;
3. В „Количката“ Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката и финализиране на поръчката с натискането на бутон „Продължи“;
4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката – име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура в секция Допълнителна информация > Бележки към поръчката;
5. Клиентът избира начин на доставка и начин на плащане на поръчката, ако системата на онлайн магазина предоставя тази възможност;
6. Клиента трябва да се съгласи с Общите условия преди да натисне бутон „Поръчай“;
7. При натискане на бутон „Поръчай“, заявката за покупка на стока през онлайн магазина се счита за извършена;

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за онлайн магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от онлайн магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер и дата на поръчката, информация за заявената стока, нейната продажна цена, стойността на доставка, адрес за доставка, начин на плащане, както и информация за контакт с Евис ООД.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в онлайн магазина са в български лева, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени с Наложен платеж – при доставката – в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента.

Плащането на продуктите от клиента се извършва с Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод. SPEEDY е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. За направеното от клиента плащане, SPEEDY издават разписка за пощенски паричен превод на стойността на наложения платеж. Тази разписка за пощенски паричен превод е законово признат документ, който замества фискалния (касов) бон и е доказателство за извършено плащане.

Необходимо е клиентът да пази разписката, която се прилага и връща заедно с пратката, ако  той пожелае връщане или рекламация.

В случай, че на клиента е издадена фактура, разписката за пощенски паричен превод следва да бъде прикрепена към фактурата.

За справка –  Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни. Доставки извън територията на България не се извършват.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно нейния вид и транспорта за доставка.
Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма СПИДИ на посочения от клиента адрес за доставка с Наложен платеж.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, онлайн магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

III. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.eviss.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване „Евис ООД” издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията важи при:
1.Фабрични дефекти.
2.Представяне на оригинална гаранционна карта, издадена от продавача.
3.Съоръжения, монтирани от оторизиран сервиз.
Гаранцията НЕ важи при:
1.Неспазени условия за монтаж /проверете монтажната група акредитирана ли е/.
2.Опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица.
3.Дефекти, породени от ел. захранване извън нормите, както и токов удар.
4.Отклонение в работата на съоръжението в следствие неправилен избор (виж Инструкция за експлоатация).
5.Не са спазени условията за есксплоатация /преди употреба прочети инструкцията/.
6.Гаранцията не се отнася за аксесоари и консумативи.
7.Гаранцията не се отнася за размразяване, почистване на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен път.
8.Повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства – пожари, наводнения, земетресения и температури, по-ниски от посочените в ръковоството за екплоатация.
9.Механично счупени или деформирани части на климатичното съоръжение.
Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Tърговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

IV. Рекламация

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
– при транспортирането стоката е била повредена или целостта на нейната опаковка разрушена;

В срок до 14 дни след получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до онлайн магазина.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през е-магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до  Онлайн магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента.
Формуляр за упражняване право на отказ
Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:
ЕВИС ООД, гр. Русе, ул. Александровска № 1, вх. 3, ет. 5, на следния е-mail адрес: office@eviss.bg

Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Онлайн магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

V. Други

ЕВИС ООД полага грижа информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

ЕВИС ООД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ЕВИС ООД.
ЕВИС ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ЕВИС ООД.

Клиентът е длъжен да обезщети ЕВИС ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети ЕВИС ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

ЕВИС ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ЕВИС ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на съдружниците в „ЕВИС” ООД – гр. Русе, обл. Русе в сила от 23.05.2018 г.
ЕВИС ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в уебсайта си https://eviss.bg, заедно със съобщение за промените.
При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес:
ЕВИС ООД, гр. Русе, ул. Александровска № 1, вх. 3, ет. 5, на е-mail адрес: office@eviss.bg
С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ЕВИС ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.